ศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Cultural Relationship Study of Mainland Southeast Asia (CRMA Research Center)